Práce

  • Řád

1. Oprávnĕným k umísťování inzerátů na stránce www.e-prace.org je fyzická osoba nebo podnikatelský subjekt.


2. Podmínkou umístĕní nábídky práce je vyplnění formuláře pro umísťování inzerátů. Odkaz na něj naleznete v horní části stránky.


3. Když redaktor stránky www.e-prace.org akceptuje inzerát, nabídka práce se okamžitĕ stává součástí naší databáze.


4. O způsobu prezentace inzerátu na stránkách www.e-prace.org rozhoduje výhradně redaktor stránky.


5. Inzerát bude odstraněn ze stránky www.e-prace.org po uplynutí 6 mĕsíců od data publikace inzerátu.


6. Dříve může inzerát zrušit sám uživatel zasláním závazné žádosti na adresu zrus-inzerat@e-prace.org, kde jako předmět uvede číslo inzerátu.


7. Zrušené nebo modifikované budou inzeráty:

- ve kterých se nachází sprostá slova nebo slova, která narušují důstojnost třetích osob.

- které obsahují odkazy na jiné stránky (takový inzerát bude modifikován zrušením odkazu, který obsahuje nebo bude zrušen).

- které se opakují nebo se týkají stejné nabídky práce.


8. Opĕtovné přidání inzerátu, který má identický obsah může následovat nejdříve 2 týdny od vložení předešlého inzerátu.


9. Podmínkou používání nabídky práce přes dodavatele je udĕlení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, a také souhlasu s posíláním obchodních informací přes www.e-prace.org, v souladu se závaznými právními předpisy.


10. www.e-prace.org si vyhrazuje právo mĕnit tento řád a právo přerušit nebo ukončit umísťování inzerátů kdykoliv bez uvedení příčin.


11. Stránka www.e-prace.org není zprostředkovatelem práce, pouze umožňuje zobrazování pracovních nabídek. Nenese žádnou odpovědnost za nepravdivé inzeráty ani za ztráty, které by případně mohly vzniknout použitím nabídky práce uvedené na stránkách www.e-prace.org


12. Ostatní se řídí obecně závaznými právními předpisy.


13. Všechny spory, které by vyplynuly z neplnĕní nebo neodpovídajícího plnění povinností souvisejících s umísťováním inzerátů na stránkách www.e-prace.org budou řešeny soudem příslušným pro sídlo www.e-prace.org


14. Uživatel, který umístil inzerát na stránkách www.e-prace.org, tímto potvrzuje, že se s řádem seznámil a souhlasí s jeho obsahem. Současně se zavazuje jednat v souladu s tímto řádem.

Coloring book


Copyright 2015 PM

v E-prace.org